Vi som representerer flertallet i bystyret ser positivt på at opposisjonen ønsker å finne løsninger på den krevende økonomiske situasjonen vi står overfor i Lillesand. Vi er enige om at vi må samarbeide og finne konstruktive løsninger sammen. Samtidig er det viktig å rette opp noen unyanser og misforståelser som ble presentert i SVs innlegg 2. juli 2024.

Først og fremst er det viktig å klargjøre at enkelte av opposisjonens forslag, som innkjøpsstopp og ansettelsesstopp, har begrensninger og utfordringer som gjør dem vanskelige å gjennomføre i praksis. Det er ikke slik at vi har stemt imot disse forslagene uten god grunn. Ansettelsesstopp, for eksempel, er ikke innenfor bystyrets mandat å vedta direkte, da dette er en oppgave for kommunedirektøren ifølge kommuneloven. Det er viktig å respektere disse juridiske rammene for å sikre en korrekt forvaltning av kommunen.

Når det gjelder innkjøpskontroll, så er dette allerede innført og ble faktisk fremmet av våre partier i bystyret. Vi tar ansvar, og jobber aktivt for å få på plass nødvendige tiltak for å sikre en bærekraftig økonomi.

Vi i flertallet er enige i at vi trenger et bredt samarbeid for å finne de beste løsningene, både på kort og lang sikt. Derfor har vi invitert til samtaler på tvers av posisjon og opposisjon, og vi jobber aktivt gjennom sommeren med å avklare flere tiltak som kan behandles i kommende bystyremøte etter sommeren. Dette inkluderer både mindre strakstiltak og mer strukturelle endringer som kan gi oss det nødvendige økonomiske handlingsrommet.

Vi vil også understreke at vi i siste bystyremøte vedtok en rekke tiltak som vil gi effekt i 2024, forutsatt at kommunedirektøren og enhetslederne klarer å følge opp. Dette er viktige steg i retning av en mer bærekraftig økonomi for Lillesand.

Vi inviterer SV, og alle andre partier, til å fortsette denne dialogen og samarbeidet. La oss sammen finne de beste løsningene for Lillesand, basert på realistiske og gjennomførbare tiltak. Sammen kan vi møte de økonomiske utfordringene og sikre gode tjenester for våre innbyggere.

Vi ser frem til videre samarbeid og konstruktive diskusjoner i tiden som kommer.

Andreas Brovig, gruppeleder H

Arnt Helleren, gruppeleder Pp

Arnt Holte, gruppeleder FrP

Janne Kristine Kjøstvedt, gruppeleder KrF

Tone Vareberg, gruppeleder V

Oddbjørn Kylland, gruppeleder Sp