Som mange andre norske kommuner står Lillesand overfor alvorlige økonomiske utfordringer. Kommunen er i ferd med å tømme reservene i disposisjonsfondet i 2024. Hadde budsjettet som bystyret vedtok i desember blitt gjennomført, ville vi imidlertid ikke vært i denne situasjonen. Tidligere i år fikk vi vite at det var betydelige underbudsjetteringer innen helsesektoren, urealistiske tall for tilskudd til private barnehager og rentekostnader langt over budsjett.

Nå må vi samarbeide for å finne løsninger. Vi må sikre det som er kommunens sentrale oppgaver: gode velferdstjenester som barnehager, grunnskole, helse, omsorg og sosiale tjenester. Noen partier ønsker å øke eiendomsskatten for å dekke kommunens utgifter. Vår prioritet er heller å redusere kostnadene både på kort og lang sikt. Dette innebærer strakstiltak som ansettelses- og innkjøpskontroll i administrasjonen, samt kostnadsreduksjoner i alle kommunens enheter. Selv om dette vil være krevende og kan påvirke tjenestenivået, er det nødvendig.

I bystyrets møte sist onsdag vedtok vi en rekke tiltak for å bedre kontrollen over forbruket i inneværende år. Men for å oppnå en bærekraftig økonomi på lang sikt, må flere tiltak gjennomføres.

Arbeiderpartiet uttrykte i LP 25. juni sin fortvilelse over at Høyre og andre partier i forrige bystyremøte ikke kunne stemme positivt til alle APs 27 forslag eller forslag om ekstra bystyremøte. Til dette må det sies at de 27 forslagene ble levert like før bystyrets møtestart. Det sier seg selv at dette ikke er optimal saksbehandling. Mange av forslagene var gode. Posisjonen kunne umiddelbart gå for 7 av 27 forslag. Andre av forslagene korresponderte med forslag som fikk flertall i bystyret. Men noen av forslagene hadde svært usikker økonomisk effekt. Eksempelvis forslaget om å utrede ny svømmehall på Myra, som jo er spennende, men har en økonomisk krevende side.

Fremfor «Aps 27 på rappen» vil Høyre sammen med de andre partiene i flertallet ta initiativ til samtaler på tvers av opposisjon og posisjon. Vi må samarbeide om å få alle gode forslag på bordet, både mindre tiltak og mer strukturelle endringer. Deretter må oppspillene kvalitetssikres og det politiske mulighetsrommet utforskes. Høyre håper og tror at bystyret i fellesskap kommer til gode løsninger på flere områder, og at dette gir effekt. Dette krever et godt tverrpolitisk samarbeid og god dialog med administrasjonen.

Høyre ser frem til prosesser som kan tydeliggjøre alternative innsparingsmuligheter for politisk behandling i formannskap og bystyre. Vi er i en krevende situasjon, og dette setter særlige krav til samarbeid. Ansettelses- og innkjøpskontrollen vil gi effekt i år hvis kommunedirektøren og enhetslederne klarer å følge opp. I tillegg må vi tørre å diskutere strukturelle endringer og reduserte investeringer som gir oss økonomisk handlingsrom i årene som kommer.

Andreas Brovig, gruppeleder

Johannes Vallesverd, nestgruppeleder

Gunnar Kulia, lokallagsleder

Lillesand Høyre