Vi i Høyre ønsker å skape en kommune preget av stabilitet og muligheter for alle. Vårt overordnede mål er å sikre et godt liv for alle innbyggerne våre, med mulighet til å delta og bidra til det fellesskapet de er en del av.

Et halvår inn i valgperioden kan vi konstatere at vi er godt i gang med å følge opp våre valgløfter. Vi vil ha en kommune som er forutsigbar, har rask saksbehandling, og orden i systemene. Saksbehandlingstiden har allerede blitt redusert, og dette vil fortsatt være en prioritet for oss.

Det har vært en del utfordringer knyttet til prosjektstyring, VA-arbeider i sentrum og dessverre et uventet byggestopp i Høvåg. Disse tingene tar vi politikere nå tak i. Byggestoppet burde aldri ha vært en realitet og må fjernes raskest mulig, og sentrumsgatene skal være mest mulig klare til sommersesongen.

Vi gikk til valg på å jobbe for god økonomistyring i kommunen. Effektiv drift er nøkkelen, og vi arbeider for å holde kommunale avgifter nede. I desember 2023 reduserte vi eiendomsskatten for alle, og ytterligere reduksjoner er planlagt fra 2025.

Når det gjelder pålegg om tilkobling til kommunalt vann og avløp, er det avgjørende for Høyre at alle behandles likt. Vi jobber for å etablere en makspris på tilkobling per husstand og har redusert foreslåtte økninger i gebyrer for vann og avløp fra 2024.

Vi har også allerede gjort flere vedtak som handler om å forbedre kommunens tjenester til barn, unge og eldre. Vi har vedtatt oppstart for bygging av gymsal og opprustning av Borkedalen skole. Grunnskolene i Lillesand skal sertifiseres som dysleksivennlige skoler. Vi jobber også med en permanent lokalisering av kulturskolen nå i vår, og har satt i gang en prosess for å etablere et skjermet demenstilbud på Dovreheimen.

Høyre er på lag med innbyggerne i Lillesand, og vi fortsetter å jobbe hardt for en kommune som gir trygghet og muligheter for alle.

Andreas Brovig
Gruppeleder Lillesand Høyre